There are 4 mathematicians whose last name begin with SINY.


Sinyagina, Nina
Sinyavskii, V Vasyl Karazin Kharkiv National University 1979
Sinyukov, Nikolai Lomonosov Moscow State University 1955
Sinyukova, Elena Odessa State University 1988