There are 9 mathematicians whose last name begin with YEV.


Yevdokimov, Anatoliy Kharkiv National University of Radioelectronics 1971
Yevdokimov, Sergey St. Petersburg State University 2008
Yevik, Andrei Loughborough University 2011
Yevjevich, Vujica
Yevseev, Viktor Kharkiv National University of Radioelectronics 1975
Yevseyeva, Iryna Jyväskylän yliopisto 2007
Yevtukhov, Yuriy Kharkiv National University of Radioelectronics 1968
Yevtushenko, Ivan Kharkiv National University of Radioelectronics 1971
Yevtushenko, Serhiy Technische Universität Darmstadt 2004