There are 3 mathematicians whose last name begin with ULY.


Ulyanov, Alexander The Pennsylvania State University 2001
Ulyanov, Piotr
Ulyanov, Vladimir Lomonosov Moscow State University 1978